5. Bysse utstyr – Stor stekeplate

Stor stekeplate

400v

10kw